Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Tikslas:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

  • Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
  • Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
  • Siekti, kad mokiniai gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:

  • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.2012.07.04. įsak.Nr.V-1090/A1-314;
  • Valstybės projektas „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)”
  • Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. 2011 09 28.

Ugdymo karjerai informacinė svetainė