Misija ir vizija

 Misija

Sėkmingai įgyvendinant pradinį ugdymą ir pagrindinio ugdymo pirmąją dalį, ugdyti kiekvieno vaiko bendrąsias ir dalykines kompetencijas per patyriminį ir įtraukųjį mokymą(si), projektines veiklas, sveikatą stiprinančias ir integruojamąsias programas.

Vizija

Šiuolaikiška ir saugi visos dienos mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, įgyvendinanti patyriminį, įtraukųjį ugdymą, geros savijautos programą, integruojanti išmaniąsias technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį, siekianti aukštų ugdymo(si) tikslų.

Vertybės

Vilniaus Baltupių progimnazijos vertybės remiasi pagarba, pasitikėjimu, saviverte; atvirumu – ir naujovėms, ir tradicijoms; aiškumu – dalykiškumu, argumentuotu, visiems suprantamu bendravimu; dialogu – įsiklausymu, įsitraukimu ir įtraukimu į bendrų reikalų svarstymą, sprendimų priėmimą; – savitumu, kūrybiškumu, nestandartiniu, savarankišku ir kritiniu mąstymu.

 

Mokyklos bendruomenės susitarimo vertybės 2023-2027 metų strateginiam planui:

 1. Pagarba:
 • Pagarba sau ir kitiems, jausmams, idėjoms, poreikiams, pasirinkimams, pomėgiams, tobulėjimui.
 • Pagarba sau, kitam, aplinkai.
 • Vadovavimasis kultūringo ir etiško elgesio taisyklėmis.
 • Žmogiškumas, tinkama elgsena.
 • Reagavimas čia ir dabar dėl patyčių įvairiais lygmenimis: tėvai, mokiniai, mokytojai, kiti.
 • Kiekvienas esame vertingi, svarbūs.
 1. Pilietiškumas:
 • Dalyvavimas sprendžiant visai visuomenei rūpimus klausimus.
 • Pilietiška pagalba, savanorystė.
 • Savo tautos papročių, tradicijų puoselėjimas ir rūpinimasis jų išlikimu.
 • Atsakomybė už savo darbus ir poelgius.
 • Geranoriškumas, socialumas, atjauta.
 1. Bendradarbiavimas (ir pagalba):
 • Darbų pasiskirstymas, pagalba vienam kitam siekiant bendro tikslo.
 • Kolegiali pagalba.
 • Trišaliai susitikimai, kolega – kolegai, bendri renginiai.
 • Savo ir bendruomenės tikslų siekimas, mokymasis vieniems iš kitų.
 • Atviras bendravimas ir bendradarbiavimas mokinių – tėvų – mokytojų.
 • Tradicijų kūrimas. Bendruomenės atstovavimas visuomenėje.
 1. Atsakingumas (sąžiningumas):
 • Kokybiškas ir laiku atliktas darbas, mokyklos vardo atstovavimas.
 • Taisyklių laikymasis, pasidalytoji lyderystė.
 • Sąžiningas ir laiku savo pareigų vykdymas, susitarimų laikymasis,
 • Saugus elgesys ir savo netinkamo elgesio pasekmių supratimas.
 • Įsitraukimas, tai ką darau, man labai svarbu.
 • Atsakomybė prieš save ir kitus.
 1. Tolerancija:
 • Skirtingų požiūrių priėmimas, kompromiso suradimas.
 • Priėmimas kitos nuomonės, kitokio nei aš.
 • Įvairių pažiūrų, nuomonės, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas, sąmoningas pakantumas.
 • Pagarba rasei, tikėjimui, gyvenimo būdui, lyčiai …
 1. Kūrybiškumas:
 • Domėjimasis naujovėmis, netradicinis ir kritinis mąstymas, tobulėjimas.
 • Žinių, gebėjimų, patirties inovatyvus pritaikymas.
 • Skatinama patyriminė veikla, kūrybinių galių atskleidimas, saviraiška.
 1. Atvirumas naujovėms:
 • Vykstančių pokyčių visuomenėje sekimas, pastebėjimas, keitimasis į juos reaguojant.
 • Noras tobulėti, nuolatinis domėjimasis naujovėmis, smalsumas, žingeidumas, mokymasis visą gyvenimą.

Moto

Mokomės gyventi tarp skirtingų žmonių neribotų galimybių pasaulyje.