Vilniaus Baltupių progimnazijos

bibliotekos taisyklės

1. Bibliotekos – informacinio centro fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai.
2. Skaitytojai į namus gali skolintis ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.
3. Informaciniai leidiniai  – enciklopedijos, žodynai, žinynai, albumai, vieninteliai leidinių egzemplioriai, periodiniai leidiniai – į namus neišduodami.
4. Skaitytojas privalo:
a) saugoti bibliotekos knygas;
b) grąžinti knygas nustatytu laiku;
c) bibliotekoje laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems.b
5. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba grąžinti lygiavertį iš reikalingų sąrašo.
6. Pabaigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys, nedirbantis mokytojas ar kitas darbuotojas privalo atsiskaityti su biblioteka.
7. Tyčia sugadinęs bibliotekos – informacinio centro, skaityklos turtą, įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka, skaitykla pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas, informuoti jo tėvai, globėjai.
8. Mokiniai, mokslo metų eigoje, išeinantys mokytis į kitas mokyklas, vadovėlius grąžina į biblioteką.
9. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.
10. Skaitytojams, nesilaikantiems naudojimosi biblioteka – informaciniu ir skaitykla taisyklių, mokyklos direktoriaus įsakymu, gali būti laikinai ar visam  laikui uždrausta naudotis bibliotekos ir skaityklos paslaugomis.

Vilniaus Baltupių progimnazijos

kompiuterizuotos skaityklos taisyklės

Naudotis kompiuteriais ir internetu gali mokyklos bibliotekos skaitytojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su taisyklėmis. Pirmų klasių mokiniai gali dirbti tik su mokytoju.

Skaitytojai privalo:
darbui prie kompiuterio registruotis,
laikytis „naudojimosi kompiuterine skaitykla“ taisyklių,
sutvarkyti darbo vietą.

Skaitytojai gali:
kompiuteriu naudotis tik mokslo tikslais,
rinkti informaciją internete,
naudotis kompiuterine darbo vieta ne ilgiau kaip 1 val. per dieną.

Skaitytojams draudžiama:
naudotis bibliotekos kompiuteriais ne  informacijos paieškos tikslais,
žaisti kompiuterinius žaidimus iki 12 val.
laužyti, gadinti kompiuterius ir skaityklos inventorių,
instaliuoti, atsisiųsti ir bandyti programas,
sugedus kompiuteriui   jį savavališkai taisyti,
 keisti naršyklių parametrus ir darbo aplinką,
 naudotis mobiliuoju telefonu  skaityklos patalpose,
dirbti  dviese ir daugiau prie vieno kompiuterio,
naršyti po pornografinio, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančio pobūdžio internetinius tinklalapius.

Skaitytojai pažeidę šias taisykles:
 netenka teisės naudotis mokyklos bibliotekoje esančiais kompiuteriais,
 už sugadintą mokyklos inventorių atlygina materialinę žalą,
apie netinkamą skaitytojų ir lankytojų elgesį pranešama mokyklos vadovybei.

Skaitytojai gali: 

Pasiskolinti spaudinius į namus ir naudotis spaudiniais vietoje.
pasiskolinti  galima ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.
Pateikti užklausą ir kreiptis dėl konsultacijos:
prašyti, kad jums surinktų knygas konkrečia tema;
pageidauti, kad būtų parengta teminė knygų paroda, Jūsų darbų paroda, organizuotas parodos pristatymas;
Pateikti užklausą (užsakyti Jums reikalingą knygą iš anksto,  pratęsti leidinio grąžinimo laiką) parašę elektroninį laišką bibliotekai adresu: biblioteka@baltupiu.vilnius.lm.lt. Rašydami laišką nurodykite savo vardą, pavardę ir klasę, kurioje mokotės.
Naudotis kompiuteriais ir internetu.