separator-cyrus-infosolutions2VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

separator-cyrus-infosolutionsPAKEITIMAS:

2016 m. lapkričio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-379 Vilniaus Baltupių progimnazijos Mokinių elgesio taisyklių 29 punktas pakeistas iš „Vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyvias medžiagas bei jomis prekiauti ar dalinti“ į „Vartoti ir turėti su savimi tabaką, elektronines cigaretes ar elektroninių cigarečių pildykles, alkoholį, narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyvias medžiagas, jomis prekiauti ar dalinti.“

 

Vilniaus Baltupių progimnazijos mokinių elgesio taisyklės nustato Vilniaus Baltupių progimnazijos mokinių elgesio taisykles mokykloje, mokyklos teritorijoje ir mokykloje vykstančių renginių bei mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu.

I. MOKINIO TEISĖS

1. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

2.  Mokinys turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis.

3.  Kiekvienas vaikas turi teisę į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei gabumus.

4. Mokinys turi teisę į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.

5. Naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga mokymosi tikslams ir laikantis nustatytų naudojimosi instrukcijų.

6. Esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomam namuose.

7. Kiekvienas mokinys turi teisę dalyvauti mokyklos mokinių savivaldoje, teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo.

8. Gauti pirmąją medicinos, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą.

9. Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;

10. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

 

II. MOKINIO PAREIGOS

Mokinys privalo:

11. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.

12. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų.

13. Laikytis mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

14. Stropiai mokytis.

15. Pagarbiai elgtis su visais mokyklos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis..

16. Nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, susirgus tą pačią dieną informuoti klasės vadovą.

17. Neatvykus į mokyklą 1-3 dienas, klasės vadovui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą, nedalyvavus ilgiau nei 3 dienas – gydytojo pažymą.

18. Ateiti į mokyklą tvarkingai apsirengus, paltus ir striukes palikti rūbinėje.

19. Tausoti ir saugoti privatų bei mokyklos turtą, atsakyti už sugadintą inventorių, atlyginti padarytą žalą.

20. Nesivesti į mokyklą pašalinių asmenų.

21. Per pertraukas ir laisvų pamokų metu neišeiti iš mokyklos teritorijos be klasės vadovo ar mokyklos atstovo leidimo,  išskyrus profilinio mokymo mokinius.

22. Laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją.

23. Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis.

24. Pasikeitus gyvenamajai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, nedelsiant informuoti klasės vadovą.

25. dalyvauti mokyklos kabinetų, aplinkos tvarkyme, mokyklos renginiuose.

26. Pabaigus mokyklą ar nutraukus mokymo sutartį su ja atsiskaityti su mokyklos biblioteka.

27. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius, praradus ar nepataisomai sugadinus spaudinį, jį pakeisti tokiu pat ar bibliotekos pripažintu lygiaverčiu.

28. Pamokų, pertraukų ir mokyklinių renginių metu laikytis nustatytos tvarkos, vykdyti administracijos, mokytojų bei kitų mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus.

 

Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama:

29. Vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyviais medžiagas bei jomis prekiauti ar dalinti.

30. Vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus.

31. Nešiotis šaunamuosius ginklus, šaltuosius ginklus, dujinius balionėlius, naudoti pirotechnikos gaminius.

32. Mėtyti popierius ar kitaip šiukšlinti.

33. Laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus bei žiedus.

34. Važinėti žaliuosiuose plotuose, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles, ardyti veją.

35. Žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose.

36. Rašinėti, braižyti ar kitaip terlioti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių, mėtyti sniegą į mokyklos pastatą.

37. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais.

38. Filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ar viešinti jo atvaizdą negavus asmens sutikimo.

39. Naudoti moralinį spaudimą bei fizinę jėgą prieš kitą bendruomenės narį.

40. Reikalauti užmokesčio iš bendramokslių už tikras ar tariamas paslaugas, mokykloje bei jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus.

41. Pamokų metu trukdyti dirbti mokytojui bei bendraklasiams.

42. Pasisavinti ar gadinti mokyklos ar mokyklos bendruomenės nario turtą.

43. Bėgioti, stumdytis ir sėdėti ant palangių.

44. Žeminti žmogaus orumą, diskriminuoti ar kurstyti diskriminaciją prieš žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.

45. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklapius internete.

46. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.

47. Trikdyti viešąją rimtį – šaukti, švilpti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos.

 

III. MOKINIO ATSAKOMYBĖ

 48. Apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į mokytojo pastabas) pamokos ar pertraukos metu, mokytojas informuoja tarnybiniu pranešimu.

49. Gavus tris tarnybinius pranešimus apie netinkamą mokinio elgesį, į mokyklą kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

50. Situacijai negerėjant (per mėnesį įvykdo pažeidimą) mokinys kviečiamas į Mokyklos prevencinio darbo grupės posėdį.

51. jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai, informuojamas Vaiko teisių apsaugos skyrius.

52. Per mėnesį mokiniui įvykdžius dar vieną pažeidimą, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo.

53 Pažeidus mokyklos mokinių elgesio taisyklių ar kitų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nuostatas, moksleiviams direktoriaus įsakymu skiriamos nuobaudos:

53.1. pastaba;

53.2. papeikimas;

53.3. laikinas nušalinimas nuo pamokų;

53.4. pašalinimas iš mokyklos.

54. Nuobaudos skiriamos atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, moksleivio elgesį iki pažeidimo padarymo ir po jo.

55. Už kiekvieną pažeidimą skiriama tik viena nuobauda.

56. Prieš skiriant nuobaudą pareikalaujama raštu pasiaiškinti, dėl pažeidimo informuojami moksleivio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant reikalui, pranešama teisėsaugos institucijoms.

57. Pagal privalomojo švietimo programas besimokantis mokinys, kurio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš mokyklos. Mokyklos direktorius kartu su mokyklos steigėju, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), mokinį perkelia į kitą mokyklą.

 

IV. MOKINIO SKATINIMAS

 58. Už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės gyvenime, už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, pasiekimus miesto, respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose mokiniai gali būti skatinami:

59. Žodine padėka;

60. Padėka raštu.

61. Padėka šeimai