Papildoma informacija penktokams

 

5 klasės programos dalykai, savaitinių pamokų skaičius:

Dalykas Pamokų skaičius
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1
Kalbos Lietuvių kalba 5
Užsienio kalba (1-oji) – anglų kalba 3
Matematika 4
Gamtamokslinis ugdymas Gamta ir žmogus 2
Informacinės technologijos 1
Socialinis ugdymas Istorija 2
Meninis ir technologinis ugdymas,kūno kultūra Dailė 1
Muzika 1
Technologijos 2
Kūno kultūra 3
Žmogaus sauga 1
Iš viso: 26
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 3