Ugdymo(si) procesas šalčių metu

Ugdymo(si) procesas šalčių metu

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais:

„Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių“.