DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

 DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius II ketv.
Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1603

1110

1

0

1749

Ugdymo skyriaus vedėjas 526 4 (1,6 et.) 447
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas 83 1 (0,25 et.) 203
Veiklos stebėsenos poskyrio vedėjas 0 0
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 606 1 827
Ūkio dalies vedėjas 387 1 (0,85 et.) 396
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 820  

61

833
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas 625 4 (3 et.) 624
Socialinis pedagogas, psichologas 634 2 645
Logopedas, spec. pedagogas 820 2 675
Sveikatos priežiūros specialistas  0 1  0
Mokytojo padėjėjas 326 7 (5,25 et.) 327
Auklėtojo padėjėjas 394 2 416
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 547 2 556
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 427 2 492
IT specialistas 551 1 644
Pastatų priežiūros darbininkai 526 2 534
Valytojas 410 9 429
Sargas 353 4 (3 et.) 368
Budintis-apsaugos darbuotojas 285 2 (1,5 et.) 300
Kiemsargis 234 3 (1,85 et.) 247
Rūbininkas 76 1 (0,2 et) 80
Elektrikas 198 1 (0,5 et.) 209