DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

 DARBO UŽMOKESTIS

* Nuo 2018-09-01 pakeista progimnazijos valdymo struktūra.

Pareigybės pavadinimas

2018

metai

2019 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius I ketv.
Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkio reikalams

858

3 (3,3 et.)

1314,37

Ugdymo skyriaus vedėjas* 447
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas* 203
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas* 827
Ūkio dalies vedėjas* 396
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 848  

62

1079,13
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas* 624
Socialinis pedagogas, psichologas 641 3 1074,33
Logopedas, spec. pedagogas 707 1 748,23
Sveikatos priežiūros specialistas  0 1  0
Mokytojo padėjėjas 352 8 (5,1 et.) 751,685
Auklėtojo padėjėjas* 416 416
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Bibliotekininkas 566 2 751,685
Raštinės vadovas, sekretorius 623 2 1081,24
IT specialistas, techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 508 2 (1,7 et.) 756,875
Pastatų prižiūrėtojas 439 3 841,93
Valytojas 429 10 555
Budėtojas – sargas 368 6 (4,5 et.) 416,33
Kiemsargis 300 2 (1,5 et.) 416,25
Rūbininkas 200 1 (0,5 et.) 277,5