DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

 DARBO UŽMOKESTIS

* Nuo 2018-09-01 pakeista progimnazijos valdymo struktūra.

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkio reikalams

1603

1110

3 (2,8 et.)

858

Ugdymo skyriaus vedėjas* 526 4 (1,6 et.) 447
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas* 83 1 (0,25 et.) 203
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas* 606 1 827
Ūkio dalies vedėjas* 387 1 (0,85 et.) 396
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 820  

63

848
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas* 625 4 (3 et.) 624
Socialinis pedagogas, psichologas 634 3 641
Logopedas, spec. pedagogas 820 2 707
Sveikatos priežiūros specialistas  0 1  0
Mokytojo padėjėjas 326 6 (4 et.) 352
Auklėtojo padėjėjas* 394 2 416
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Bibliotekininkas 547 2 566
Raštinės vadovas, sekretorius 427 2 623
IT specialistas, techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 551 2 (1,2 et.) 508
Pastatų prižiūrėtojas 526 3 (2,25 et.) 439
Valytojas 410 10 429
Budėtojas – sargas 353 5 (4,5 et.) 368
Kiemsargis 234 3 (2 et.) 266
Rūbininkas 76 1 (0,2 et.) 80