DARBUOTOJŲ VIDUTINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas 2015 metai  
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2016 metai
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1429 2 1397
Ugdymo skyriaus vedėjas 918 1 855
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas 1 645
Veiklos stebėsenos poskyrio vedėjas 404 0 173
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 568 1 568
Ūkio dalies vedėjas 386 1 386
Tarnautojai ugdymo įstaigose
Mokytojas 676 57 727
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas 477 5 595
Socialinis pedagogas, psichologas 604 2 601
Logopedas, spec. pedagogas 270 1 (1,5) 475
Sveikatos priežiūros specialistas 1
Mokytojo padėjėjas 313 3 365
Auklėtojo padėjėjas 313 3 365
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 523 2 546
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 322 2 365
IT specialistas 511 1 531
Pastatų priežiūros darbininkai 457 2 525
Valytojas 338 9 395
Sargas 290 4 (3 etatai) 339
Budintis-apsaugos darbuotojas 234 2 (1,5 etato) 274
Kiemsargis 193 3 (1,85 etato) 225
Rūbininkas 63 1 (0,35etato) 128
Elektrikas 156 1 (0,5 etato) 183