DARBUOTOJŲ VIDUTINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

2016

metai

2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius IV ketv.
Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1550

1018

1

1

1558

1110

Ugdymo skyriaus vedėjas 855 1 (0,7 et.) 526
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas 645 1 (0,3 et.) 83
Veiklos stebėsenos poskyrio vedėjas 173 0 0
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 568 1 606
Ūkio dalies vedėjas 386 1 387
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 727 53 820
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas 595 4 (3 et.) 625
Socialinis pedagogas, psichologas 601 2 634
Logopedas, spec. pedagogas 475 2 820
Sveikatos priežiūros specialistas   1  
Mokytojo padėjėjas 365 6 (4,75 et.) 326
Auklėtojo padėjėjas 365 2 394
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 546 2 547
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 365 2 427
IT specialistas 531 1 551
Pastatų priežiūros darbininkai 525 2 526
Valytojas 395 9 410
Sargas 339 4 (3 et.) 353
Budintis-apsaugos darbuotojas 274 2 (1,5 et.) 285
Kiemsargis 225 3 (1,85 et.) 234
Rūbininkas 128 1 (0,2 et) 76
Elektrikas 183 1 (0,5 et.) 198