Ugdymas karjerai


Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prašymai mokytis Vilniaus gimnazijose 2017-2018 m.m. bus priimami nuo kovo 1 d.

Prašymus bus galima pateikti mokyklose arba internetu (www.vilnius.lt/svietimas ).

Interaktyvusis Vilniaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#

Ugdymo karjerai renginių planas

 

Kovas

Kovo 2 d. 13.00val. Baltupių progimnazijos aktų salėje vyks Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos atstovų gimnazijos pristatymas, dovana mokiniams spektaklis.

Kovo 2 d. 18.00 val. atvirų durų vakaras Senvagės gimnazijoje.

Išvykos į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą  Žirmūnuose. Edukaciniai, šviečiamieji užsiėmimai 8-tokams apie profesijų įvairovę, jų pasirinkimą.

8a klasė kovo 7 dieną 13.30val.

8c klasė kovo 14 dieną 13.30 val.

8b klasė kovo 15 dieną 14.00 val.

Kovo 7 d. 18 val. atvirų durų vakaras Mykolo Biržiškos gimnazijoje.

Kovo 15 d. 15.00 ir 18.00 atvirų durų vakaras Žirmūnų gimnazijoje.

Kovo 18 d. (šeštadienį) 10.00 val. – atvirų durų diena Licėjuje.

 

Balandis

Balandžio 4-6 dienomis atvirų durų dienos Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre.

Balandžio 11 – 13 dienomis 8a, 8b, 8c moksleivių išvyka, edukaciniai užsiėmimai Vilniaus Statybininkų rengimo centre.

8a kl. paskaita tema „Karjeros kompetencijos – kas tai?“

 

Gegužė

Gegužės 4 d. 8a kl. paskaita tema „Karjeros kompetencijos – kas tai?“

Gegužės 11 d. 8b kl. paskaita tema „Karjeros kompetencijos – kas tai?“

Gegužės  18 d.  8c kl. paskaita tema „Karjeros kompetencijos – kas tai?“

 

Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Tikslas.

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Siekti, kad mokiniai gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

Ugdymo karjerai konsultantė – psichologė G. Statkienė

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.2012.07.04. įsak.Nr.V-1090/A1-314;
 • Valstybės projektas „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“
  Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)”
 • Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. 2011 09 28.

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

Interneto svetainės:

1.Profesinis informavimas

 1. Profesijų pasaulis
 1. Darbo pasaulis
 1. Licencijuoti testai
 1. Švietimo ir mokslo institucijos