separator-cyrus-infosolutions2Sveikatos priežiūros specialistėseparator-cyrus-infosolutions

2019 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

 

 

Karolina Kukliauskaitė

Kabinetas yra pirmame aukšte,  koridoriaus gale, priešais 103 kab.

El. paštas – karolina.kukliauskaite@vvsb.lt

Telefono numeris – 8 644 14350

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 7.30-17.00 7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-17.00 7.30-14.00
Pietų pertrauka 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – specialistas), asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

1. organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
2. teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams);
3. dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais;
4. vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą;
5. vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti;
6. teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
7. teikti arba koordinuoti pirmą medicininę pagalbą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 (sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą);
8. tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais;
9.  analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
10.  bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba;
11.  organizuoti susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti;
12. teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais;
13.  dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas;
14.  rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas;
15. naudotis informacinėmis technologijomis;
16.  vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei;
17.  nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

Esminis šiuolaikinės visuomenės sveikatos stiprinimo bruožas – ne tik įveikti ligas, bet ir ieškoti būdo, kaip nuo pat mažens saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą. Daugeliu atveju bendrojo lavinimo mokykla yra pagrindinė vaikų socializacijos institucija tinkamai puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos ir kitus gyvenimo įgūdžius.