VPPT informacija

Specialioji pedagogė

Audronė Pilipavičienė

El. paštas – pilipavicienea@gmail.com

III aukštas, 303A kab.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 8.00-14.00 8.00-13.45 8.00-9.40 8.00-11.40
Pietų pertrauka 11.40 – 12.10 11.40-12.10
– 

Logopedė

Daiva Švirinaitė

III aukštas, 309A kab.

El. paštas – daiva.svirinaite@gmail.com

Konsultacijų laikas tėvams – ketvirtadieniais 8.00-8.45.
Prašome registruotis iš anksto el. paštu.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 12.00-16.35
7.30-16.30  12.00-15.35  7.30-16.30  12.00-15.35
Pietų pertrauka
11.00-11.30 
11.00-11.30   –

Logopedas vykdo šias funkcijas:
1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje;
2. siūlo skirti švietimo (logopedo) pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti švietimo (logopedo) pagalbą, suderina su progimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti progimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia progimnazijos Vaiko gerovės komisijai;
3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, progimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato švietimo pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
4.sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta švietimo (logopedo) pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta švietimo (logopedo) pagalba, ugdymo programas;
8. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
9. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
10. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
11. rengia ir naudoja švietimo (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui.
12. šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, pagalbos teikimo klausimai formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.