Laisvos darbo vietos


Vilniaus Baltupių progimnazija skelbia atranką anglų kalbos mokytojo (-s) pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. terminuota darbo sutartimi darbuotojos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui.

Siūlome:
19 kontaktinių valandų 5-8 klasėse;

Reikalavimai:
– aukštasis universitetinis išsilavinimas anglų filologijos srityje;
– anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

Privalumai:
Anglų kalbos mokytojo (-s) darbo patirtis, vadovavimas klasei, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais.

Pretendentai iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. el. paštu: rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt arba registruotu laišku turi pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
3. asmens išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
4. asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes bei įgūdžius, būtinus šioms pareigybėms užimti;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti darbdavio rekomendaciją.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.
Su pasirinktais kandidatais bus susisiekta telefonu.

 

Vilniaus Baltupių progimnazija skelbia konkursą 5-8 klasių ugdymo skyriaus vedėjo pareigoms (1 etatas) nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis: atlyginimas priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir vadybinės kvalifikacinės kategorijos.
Darbo pobūdis:
 organizuoja ugdymo plano rengimą, dalyvauja rengiant kitus mokyklos vidaus dokumentus;
 organizuoja ir kontroliuoja skyriaus programų vykdymą;
 koordinuoja metodinių grupių, mokinių ir tėvų savivaldos veiklą;
 vykdo klasių vadovų veiklos priežiūrą;
 organizuoja dalykines olimpiadas, konkursus, parodas ir kt.;
 planuoja ir vykdo mokytojų veiklos priežiūrą, teikia rekomendacijas, konsultuoja;
 prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai, stebi ugdymo procesą, analizuoja ir vertina ugdymo rezultatus, lankomumą, teikia išvadas ir siūlymus;
 organizuoja ir kontroliuoja tėvų informavimą, švietimą, rengia informaciją apie skyriaus veiklą;
 vykdo kitas pareigybės apraše nustatytas funkcijas.
Reikalavimai pretendentui:
 geras lietuvių kalbos mokėjimas;
 aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
 Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokyklos veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius, išmanymas;
 vadybos pagrindų žinios;
 geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti mokyklos vidaus dokumentus, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos išmanymas;
 mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;
 gebėjimas planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, mokyklos direktoriumi;
 atsakingumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, orientacija į rezultatą.
Privalumai:
 vadybinio darbo patirtis, mokinių mokymosi pasiekimų standartizuoto vertinimo patirtis.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Apie pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
 prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 gyvenimo aprašymą;
 užpildytą pretendento anketą;
 savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes;
 darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentus iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. Vilniaus Baltupių progimnazijai prašome pateikti el. p. rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku, nurodant pareigybę „5-8 klasių ugdymo skyriaus vedėjas (-a)“ adresu: Didlaukio g. 23, LT-2057 Vilnius.

 

Vilniaus Baltupių progimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojo (-s) pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. neterminuota darbo sutartimi.

Siūlome:
Pilnas krūvis (1 klasėje);
Galimybė pamokų metų naudoti IKT (kompiuteris, projektorius, interaktyvi lenta);

Reikalavimai:
– aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
– pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

Privalumai:
Pradinių klasių mokytojo (-s) darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais, naudoti IKT pamokų metu.

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Pradinių klasių mokytoja (-s)“ lauksime iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. imtinai el. pašto adresu rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt .

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui.